สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ

ธรรมะจากพระครู “พระสัทธรรม”

วันที่: 2010-11-30 06:32:57 -- แก้ไขล่าสุด: 2010-12-04 22:07:49
Share


คำตรัสของพระพุทธเจ้า

“พระสัทธรรม”

                ดูก่อนกัสสปะ ! เหตุที่ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานมีอยู่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ ไม่เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่เคารพในการศึกษา ไม่เคารพในสมาธิ เหตุที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งมั่น ไม่เลอะเลือนอันตรธาน พึ่งทราบโดยนัยตรงข้ามนั้นแล

                ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ลาภ สักการะ ชื่อเสียง เป็นของร้ายกาจและทำอันตรายได้ พวกเธอพึงสำเหนียก อย่าให้ ลาภ สักการะ ชื่อเสียง ครอบงำจิต ตั้งอยู่ได้เลย

เหตุแห่งคำตรัส : พระมหากัสสปเถระ

                เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพระมหากัสสปะชราภาพแล้ว ยังอยู่ธุดงค์มักน้อยได้รับความลำบาก จึงตรัสชวนให้มาอยู่ในเสนาสนะ รับผ้าสังฆาฏิ รับบิณฑบาต อยู่ใกล้พระพุทธองค์ แต่พระมหากัสสปะก็ไม่ขอรับคำอนุญาตจากพระพุทธองค์ ด้วยเหตุที่ว่า ทุกวันนี้แม้จะอยู่ธุดงค์เข็มงวด ก็ไม่รู้สึกว่าลำบากอะไร อีกอย่างต้องการทำตนเป็นแบบอย่างให้ภิกษุสงฆ์อื่นๆ

                พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนา “สาธุ” และตรัสยกย่องพระมหากัสสปะ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ถือเป็นแบบอย่างในการธุดงค์อย่างเข็มงวดด้วย